مشتریان خدمات کارت و تکریم ارباب رجوع
ردیف استان نام مشتری نوع خدمات
1 آذربايجان شرقي سازمان آموزش و پرورش بيش از 20000كارت فرهنگيان
2 آذربايجان شرقي دانشگاه تربيت معلم بيش از 300 كارت پرسنل
3 آذربايجان شرقي منطقه 3 عمليات انتقال گاز ايران صندوق نظرسنجي - تابلوي راهنماي طبقات - تابلوي سردرب - تابلوي روميزي
4 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه اهر بيش از 2000 نفر كارت فرهنگيان
5 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه عجب شير بيش از 2000 نفر كارت فرهنگيان
6 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه آذرشهر بيش از 2000 نفر كارت فرهنگيان
7 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه بناب بيش از 3000 نفر كارت فرهنگيان
8 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه بستان آباد بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
9 آذربايجان شرقي بازنشستگان سازمان بيش از 100 نفر كارت فرهنگيان
10 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه چارويماق بيش از 1000 نفركارت فرهنگيان
11 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه گوگان بيش از 1000 نفركارت فرهنگيان
12 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه هريس بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
13 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه هشترود بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
14 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه خواجه بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
15 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه هوراند بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
16 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه ايلخچي بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
17 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه كاغذ كنان بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
18 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه كندوان بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
19 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه خاروانا بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
20 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه خداآفرين بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
21 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه خسروشهر بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
22 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه كليبر بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
23 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه ملكان بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
24 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه مراغه بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
25 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه مرند بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
26 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه مهربان بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
27 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه ميانه بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
28 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش ناحيه 1 تبريز بيش از 2000 نفر كارت فرهنگيان
29 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش ناحيه 2 تبريز بيش از 2000 نفر كارت فرهنگيان
30 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش ناحيه 3 تبريز بيش از 2000 نفر كارت فرهنگيان
31 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش ناحيه4 تبريز بيش از 2000 نفر كارت فرهنگيان
32 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش ناحيه5 تبريز بيش از 2000 نفر كارت فرهنگيان
33 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه نظركهريز بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
34 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه اسكو بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
35 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه سراب بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
36 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه شبستر بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
37 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه صوفيان بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
38 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه تيكمه داش بيش از 1000 نفر كارت فرهنگيان
39 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه خسرو شهر بيش از 1000 كارت فرهنگيان
40 آذربايجان شرقي آموزش و پرورش منطقه تركمانچاي بيش از 1000 كارت فرهنگيان
123456