مشتریان

بر اساس نوع محصول انتخاب
بر اساس استان انتخاب
بر اساس نوع مشتری انتخاب
لیست کل مشتریان انتخاب
مشتریان خارج از کشور انتخاب


لیست کل مشتریان
ردیف نام مشتری کشور استان ملاحظات
1 وزرات بازرگاني ایران تهران 2 دستگاه
2 وزارت جهاد كشاورزي ایران تهران 2 دستگاه
3 وزارت صنايع و معادن ایران تهران 2 دستگاه
4 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ایران تهران 4 دستگاه
5 سازمان صنايع و معادن ایران تهران
6 سازمان صنايع و معادن ایران قزوين
7 سازمان صنايع و معادن ایران زنجان
8 سازمان صنايع و معادن ایران لرستان
9 سازمان جهاد كشاورزي ایران تهران 2 دستگاه
10 سازمان بازرگاني ایران خراسان جنوبی 2 دستگاه
11 مركز آمار ایران تهران 3 دستگاه
12 سازمان مديريت و برنامه ريزي ایران مازندران
13 سازمان مديريت و برنامه ريزي ایران لرستان
14 سازمان مديريت دولتي ایران لرستان
15 سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ایران تهران 2 دستگاه
16 اداره كل زندانها ایران تهران 2 دستگاه
17 بازداشتگاه اوين ایران تهران 2 دستگاه
18 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ایران بوشهر 3 دستگاه
19 شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران ایران تهران 2دستگاه
20 شركت توزيع نيروي برق شمالغرب تهران ایران تهران 6دستگاه
21 شركت توزيع نيروي برق جنوبغرب تهران ایران تهران 7 دستگاه
22 شركت توزيع نيروي برق جنوبشرق تهران ایران تهران 4 دستگاه
23 شركت توزيع نيروي برق مركز تهران ایران تهران 5 دستگاه
24 مركز آموزشي ، پژوهشي ،‌درماني شريعتي ایران تهران
25 منطقه برق شميرانات ایران تهران
26 منطقه برق بيهقي ایران تهران
27 منطقه برق سعادت آباد ایران تهران
28 منطقه برق قدس ایران تهران
29 منطقه برق بهمن ایران تهران
30 منطقه برق سينا ایران تهران
31 منطقه برق تهرانپارس ایران تهران
32 شركت توزيع نيروي برق غرب استان تهران ایران تهران 5 دستگاه
33 منطقه برق كرج ایران تهران
34 منطقه برق اشتهارد ایران تهران
35 سازمان ميراث فرهنگي ،‌صنايع گردشگري ایران اصفهان 10 دستگاه
36 موسسه تحقيقات آبزيان ایران تهران
37 سازمان تأمين اجتماعي ( ساختمان شماره 2) ایران تهران 4 دستگاه
38 سازمان تأمين اجتماعي شعبه 27 ایران تهران
39 بيمارستان لبافي نژاد ایران تهران
40 اداره كل دامپزشكي ایران تهران
41 اداره كل بنادرو كشتيراني ایران گيلان 3 دستگاه
42 دفتر Information tourist ایران يزد
43 شركت آب و فاضلاب ایران مركزي 4 دستگاه
44 سازمان آستان قدس رضوي ایران خراسان رضوی 3 دستگاه
45 سازمان حمل و نقل ایران خراسان رضوی 13دستگاه
46 سازمان ميراث فرهنگي ،‌صنايع گردشگري ایران فارس 4 دستگاه
47 سازمان جهاد كشاورزي ایران خراسان رضوی
48 شركت شهركهاي استان خراسان رضوي ایران خراسان رضوی
49 شركت ايزايران (طرح حكمت) ایران تهران 50 دستگاه
50 استانداري ایران قزوين
12345678910