استخدام
  • مرحله اول : انتخاب شغل
  •   مرحله دوم : پر کردن فرم ثبت نام
  •   مرحله سوم : ارسال رزومه شخصی
  •   مرحله آخر : دریافت کد رهگیری

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی :   تلفن همراه :
نام پدر : تلفن مستقیم :
شماره شناسنامه : آخرین مدرک تحصیلی :
شماره ملی : رشته تحصیلی :  
تاریخ تولد :   تاریخ فراغت از تحصیل :
مثال :1367/06/16 یا 13670616 مثال :1385/06/16 یا 13850616
محل تولد : نام داشگاه محل تحصیل :
وضعیت تاهل : وضعیت نظام وظیفه :
تعداد فرزند : آدرس محل سکونت :
وضعیت سکونت : ایمیل :  
توانایی های علمی
میزان آشنایی و تسلط بر نرم افزار های کاربردی (Corel, Photoshop, Powerpoint, Exel, Word) :
ديگر توانايي هاي نرم افزاري:
دوره های آموزشی غیردانشگاهی:
ميزان آشنايي به زبان انگليسي :
ميزان آشنايي با امور اداري و بايگاني :
ميزان آشنايي با امور اداري و مشتریان :
تجريه پيگيري امور مشتريان :
آيا در نمايشگاه هاي تخصصي شركت داشته اید؟ نام نمایشگاه هایی که شرکت داشته اید؟ :
ميزان مهارت در روابط عمومي :
اگرتخصص يا توانايي ديگري داريدذكر نمائيد :
ملاحظات مورد نظر متقاضی استخدام :
سوابق كاري
1.
از تاریخ :
تا تاریخ :
نام شرکت :
سمت :
توضیحات :
علت ترک کار :


2.
از تاریخ :
تا تاریخ :
نام شرکت :
سمت :
توضیحات :
علت ترک کار :


3.
از تاریخ :
تا تاریخ :
نام شرکت :
سمت :
توضیحات :
علت ترک کار :


4.
از تاریخ :
تا تاریخ :
نام شرکت :
سمت :
توضیحات :
علت ترک کار :
اطلاعات نهایی
ميزان حقوق و شرایط مورد علاقه :
در صورت پذیرفته شدن از چه زمانی آماده شروع کار هستید: