پرسشهای متداول


تماس و ارسال درخواست به واحد فروش
نام و نام خانوادگی :  
نام شرکت/سازمان :
شماره تلفن :
شماره فکس :
آدرس ایمیل :    
موضوع :          
متن درخواست :تلفن های واحد فروش : ( 021) 88524603-88531545-88172508
مدیریت فروش : (محمد عباسی) 09011745151-09123206492
فکس : ( 021) 88524603
آدرس ایمیل : info@uci.ir


تماس و ارسال درخواست به واحد پشتیبانی

نام و نام خانوادگی :  
نام شرکت/سازمان :
شماره تلفن :
شماره فکس :
آدرس ایمیل :    
موضوع :          
متن درخواست :تلفن های واحد پشتیبانی : ( 021) 88524603
مدیریت پشتیبانی : ( 021) 88524603
فکس : ( 021) 88524603
آدرس ایمیل : info@uci.ir