بدون نیاز به کامپیوتر، فراخوانی مشتری در رستوران ها، کارواش ها، درمانگاه ها، ...
مناسب برای شهرداری ها، بانک ها، ...
قایلت نمایش روز ، تاریخ ، ساعت، قابلیت نمایش تابلوی روان قابلیت نمایش پیام های تبلیغاتی از طریق کامپیوتر متصل به تابلو ...