کیوسک ایستگاه پرداخت یونـی کامپ UCI Pay Station Kiosk
پرداخت شتابی با رمز اول به منظور : خرید بلیط / خرید کالا / خرید دارو / خرید شیرینی / خرید ...
پرداخت شتابی با رمز اول به منظور : خرید بلیط / خرید کالا / خرید دارو / خرید شیرینی / خرید ...
پرداخت شتابی با رمز اول به منظور : خرید بلیط / خرید کالا / خرید دارو / خرید شیرینی / خرید ...