کیوسک اطلاع رسانی یونی کامپ UCI Imformation Kiosk
شامل: بدنه فلزی / مانیتور لمسی / سیستم کامپیوتری / ...
شامل: بدنه فلزی/مانیتور لمسی/ گیبرد صنعتی / سیستم کامپیوتری / مانیتور تبلیغاتی
شامل: بدنه فلزی / مانیتور لمسی / کیبرد صنعتی / سیستم کامپیوتری / ...