کیوسک خدمات بانکـی یونـی کامـپ UCI Banking Kiosk
کیوسک خدمات بانکی ایستاده (سالنی) مناسب برای شعبات بانکی / سازمان ها / شرکت ها / مجتمع های مسکونی .... با قابلیت های : دریافت موجودی کارت / کارت به کارت / صورت حساب / پرداخت قبوض / تغییر رمز کارت / خرید کارت هدیه / ...
کیوسک خدمات بانکی ایستاده (سالنی) مناسب برای شعبات بانکی / سازمان ها / شرکت ها / مجتمع های مسکونی .... با قابلیت های : دریافت موجودی کارت / کارت به کارت / صورت حساب / پرداخت قبوض / تغییر رمز کارت / خرید کارت هدیه / ...
کیوسک خدمات بانکی ایستاده (سالنی) مناسب برای شعبات بانکی / سازمان ها / شرکت ها / مجتمع های مسکونی .... با قابلیت های : دریافت موجودی کارت / کارت به کارت / صورت حساب / پرداخت قبوض / تغییر رمز کارت / خرید کارت هدیه / ...